Brodnia

Na terenie Brodni ślady osadnictwa sięgają neolitu, co potwierdzają badania archeologiczne. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1298 r., kiedy to Władysław Łokietek w zamian za Brodnię nadał kasztelanowi rudzkiemu Stoigniewowi wieś Niemojów. W 1827 r. wieś liczyła 70 domów i 439 mieszkańców.

Zabytkiem wartym uwagi jest sam historyczny układ ruralistyczny (wiejski) miejscowości, z zachowanymi elementami historycznej zabudowy zagrodowej.

Drewniany kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brodni

Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika został wybudowany w 1556 r., a następnie rozbudowany w 1886 r. Konstrukcja świątyni jest drewniana i zrębowa, trójnawowa z transeptem (nawą prostopadłą do osi kościoła, położoną pomiędzy prezbiterium a pozostałą częścią budynku). Wnętrza są ozdobione polichromią z początku XX w., wystrój kościoła zaś jest barokowy.

Na uwagę zasługują elementy wyposażenia: późnogotycki kielich z przełomu XV i XVI w., pacyfikał z pierwszej połowy XVI w., liczne rzeźby i obrazy. W sąsiedztwie świątyni znajduje się drewniana dzwonnica z XVIII w.

2 października 1967 r. zarówno sam kościół, jak i znajdująca się obok niego drewniana dzwonnica zostały objęte ochroną konserwatorską przez wpis do rejestru zabytków (numery rejestrowe: 701/193/A oraz 702/A).

Relikty założenia obronnego w Brodni

Nieopodal kościoła znajduje się kopiec ziemny kryjący relikty folwarku i stacji królewskiej Władysława Jagiełły. W pobliżu kopca zbadano pozostałości dużego folwarku istniejącego od początku XIV w. W czasie badań odkryto ślady drewnianego budynku w kształcie wieży. Pozostałością po zabudowaniach dworskich był istniejący do niedawna murowany dwór z XIX w., po którym zostały tylko relikty.

Cmentarz rzymsko-katolicki w Brodni

Cmentarz w Brodni znajduje się przy drodze do miejscowego kościoła. Najstarszy grób należy do Antoniego Hendla, uczestnika powstania listopadowego, kapitana i od lipca 1831 r. majora Wojska Polskiego, adiutanta generała Jana Nepomucena Umińskiego. Nad całością nekropoli góruje okazały nagrobek w formie mauzoleum. W tylnej części cmentarza znajduje się pomnik i mogiła upamiętniające poległych za ojczyznę na polu chwały w latach 1939–1945.